Wednesday, 17 August 2011

水调歌头--苏轼(饮酒演绎版)

水调歌头--苏轼(饮酒演绎版)
用喝酒情怀,演绎和诠释此水调歌头:

明月几时有?把酒问青天。 (月明饮酒抒情怀)
...
不知天上宫阙,今夕是何年。(酒滴浅尝问明月)

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,(心情飞跃共相依)

高处不胜寒, (微醉独感峰孤独)

起舞弄清影,何似在人间。(醉性引发乱飞舞)

转朱阁,抵绮户,照无眠。(遍地追疯了无痕)

不应有恨,何事偏向别时圆。(醉后忆起聚离愁)

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,(独自释然世无常)

此事古难全。 (千古万年亦如此)

但愿人长久,千里共婵娟 (远近知己共勉之)

终于大醉。。。

No comments: